مدیرعامل بانک ملت کارکنان نظام بانکی را جزو زحمتکش ترین اقشار جامعه خواند و افزود:در این میان ، سرنوشت کارکنان بانک ملت با آحاد ملت گره خورده است .