ستاد عمره دانشجویی از مدیرعامل بانک ملت به دلیل پذیرش ثبت نام عمره دانشجویی در سال جاری قدردانی کرد.