فرزان عباسی ، طی حکمی به عنوان رییس جدید اداره کل روابط عمومی و دفتر مدیریت بانک ملت ، منصوب و معرفی شد.