استاندار زنجان از تلاش مدیران و کارکنان بانک ملت به خاطر اجرای موفقیت آمیز طرح خرید نقدی گندم از کشاورزان قدردانی کرد.