پنج شعبه بانک ملت در تهران آماده پرداخت اسکناس های 50 هزار ریالی به مراجعه کنندگان شدند.