مدیرعامل بانک ملت گفت:این بانک در خصوص استفاده از حساب ذخیره ارزی برای اعطای تسهیلات،امکانات خوبی دارد و تاکنون نیز بهترین عملکرد را در این زمینه داشته است.