مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: امسال برای نخستین بار در طول تاریخ حیات کشور ، گندم تولید داخل به خارج صادر شد که دلیل اصلی آن پرداخت به موقع وجه گندم کشاورزان در سال گذشته بود.