مدیرعامل بانک ملت با تاکید بر این نکته که خصوصی شدن بانک ها سبب شکوفایی اقتصاد کشور خواهد شد ، تصریح کرد: عرضه سهام در بورس ، مبدا یک تحول و تغییر اساسی در نظام بانکی خواهد بود و بانک ها را به سوی پاسخگویی و شفافیت بیشتر و عملکرد دقیق تر سوق خواهد داد .