بانک ملت در گروه دستگاه های امور عمومی استان قزوین با کسب بیشترین امتیاز در شاخص های عمومی ، حایز رتبه نخست شد.