بانک ملت در راستای بهینه سازی و تنظیم شبکه شعب و با هدف افزایش کارایی و بهره وری در زمینه ارایه مطلوب تر خدمات بانکی و دستیابی به منابع مورد انتظار ، دو شعبه جدید در استان خراسان رضوی افتتاح کرد.