بانک ملت نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه خود را دو درصد بیشتر کرد.