مدیر بانک ملت استان زنجان از مشارکت 350 میلیارد ریالی این بانک در راه اندازی کارخانه بزرگ سیمان خاکستری خدابنده زنجان خبر داد.