بانک ملت استان قم به بیش از یکهزار پزشک فعال در این استان خدمات ویژه طرح بسته پزشکان را ارایه می دهد.