مدیر امور مالی بانک ملت گفت:اساسنامه جدید این بانک آماده است و در پیش مجمع نیز مطرح شده و نظر سازمان بورس نیز اخذ شده است ولی بر اساس آخرین تصمیمات برای تصویب نهایی باید در هیات وزیران مطرح شود.