مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت:اگر بانک ها در زمینه نیروی انسانی خود تحول ایجاد نکنند بدون تردید در خصوصی سازی توفیقی نخواهند داشت.