رییس سازمان محیط زیست استان گیلان عملکرد بانک ملت را در جهت توسعه بانکداری الکترونیک و پرداخت الکترونیک قبوض مورد قدردانی قرار داد.