رئیس جمعیت هلال احمر در نامه ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:برنامه ریزی مدون مدیر عامل بانک ملت در همسویی با اهداف این جمعیت، حرکت هلال احمر را که همانا حفظ جان و کرامت انسان ها است، سرعت بخشید و امکان پذیر ساخت.