استاندار استان مرکزی اظهار داشت:اقدام حماسی بانک ملت در خرید نقدی گندم طی دو سال گذشته ، یک اقدام به یادماندنی است که سند افتخاری برای این بانک و دولت محسوب می شود.