بانک ملت پرداخت نرخ سود 16 درصدی به سپرده های سرمایه گذاری ویژه شش ماهه را تا پایان سال جاری تمدید کرد.