بانک ملت در میان یکصد شرکت برتر ایران در سال 85 از لحاظ میزان فروش ، رتبه هشتم را به خود اختصاص داد.