مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت: در ایران ،بخش اصلی تامین مالی بخش های واقعی اقتصاد نظیر بخشهای تولیدی، خدماتی، تجاری وکشاورزی ازسوی بانکها انجام می شود.