بانک ملت در سومین جشنواره توسعه سبز به عنوان بانک برتر کشور در زمینه توسعه بانکداری الکترونیک معرفی شد و مورد تجلیل قرار گرفت.