مدیرعامل بانک ملت دکتر دیواندری ، اجرای طرح جایگزینی خودروهای فرسوده را برای اولین بار از سوی این بانک یک کار تاریخی عنوان کرد و یادآور شد:در حالی که طی گذشت 80 سال از ورود خودرو به کشور تنها 40 هزار خودرو جایگزین شده بود، این بانک باهمکاری ستاد تبصره 13 وسایر نهادهای ذیربط در سال گذشته و ماه های ابتدایی امسال به تنهایی بیش از 120 هزار خودروی فرسوده را از رده خارج کرد و به همین دلیل عنوان"بانک سبز"را به خود اختصاص داد.