جزییات افتتاح حساب و ثبت نام برای اعزام به سفر عمره مفرده در شعب بانک ملت در سراسر کشور اعلام شد.