دستگاه های خودپرداز بانک ملت از روز 15 اسفندماه سال گذشته تا 15 فروردین ماه سال جاری بیش از چهار میلیون و 529 هزار تراکنش انجام دادند.