مدیرکل بازرسی استان کرمان اعلام کرد که رفتار مناسب و عملکرد مطلوب کارکنان بانک ملت در ثبت نام سفرعمره مفرده موجبات رضایت متقاضیان و شهروندان کرمانی را فراهم کرده است.