تعداد پایانه های خودپرداز بانک ملت تا پایان روزدوم اردیبهشت ماه سال جاری به یکهزار و 336 دستگاه رسید که نسبت به پایان سال گذشته 8 دستگاه افزایش یافته است.