بانک ملت به عنوان تنها بانک عامل در اعطای تسهیلات و تنها حامی در تامین سرمایه کارآفرینان شاهد و ایثارگر استان قم معرفی شد.