عملیات راه اندازی کد 1556 متعلق به مرکز ارتباط بانک ملت در مراکز 27 استان کشور با موفقیت به پایان رسید .