بانک ملت استان لرستان سه میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات برای ساخت یک خوابگاه دانشجویی اختصاص داد.