مدیر شعب بانک ملت در استان لرستان بر اثر سانحه رانندگی، دعوت حق را لبیک گفت و به دیار باقی شتافت.