استاندار خراسان شمالی اعلام کرد:سرمایه گذاران استان باید با شریک دانستن شبکه بانکی به عنوان حامی و پشتیبان تجاری خود ، چرخه ترکیبی بانک با مشتری را تکمیل کنند.