مشاور استاندار و مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استان کرمان ، از عملکرد بانک ملت به لحاظ رعایت شاخص های مختلف قدردانی کرد.