پایگاه شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان لرستان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.