مدیرعامل بانک ملت اظهار داشت:صنعت نفت صنعت جذابی از لحاظ سرمایه گذاری است که می تواند در بلند مدت سود خوبی برای بانک های ایرانی به همراه داشته باشد.