مدیر صندوق مهر امام رضا (ع)استان تهران از عملکرد مدیریت و کارکنان بانک ملت منطقه دو تهران قدردانی کرد.