رییس سازمان دانش آموزی استان هرمزگان از بانک ملت به دلیل داشتن عملکرد مطلوب در طرح ثبت نام عمره دانش آموزی قدردانی کرد.