بانک ملت و دانشگاه آزاد ایلام برای ارایه خدمات اینترنتی بانکی به دانشجویان این دانشگاه قرارداد امضا کردند.