بانک ملت استان آذربایجان شرقی با انعقاد تفاهمنامه هایی با سه اداره بزرگ این استان ، انجام امور بانکی این ادارات را بر عهده گرفت.