بانک ملت در راستای ترغیب و حمایت از پذیرندگان پایانه های فروشگاهی این بانک ، طرح جدیدی را به مرحله اجرا گذاشت.