شعب بانک ملت در سراسر کشور به صورت رایگان نسبت به انجام حواله های بین بانکی مشتریان از طریق سیستم الکترونیک ساتنا ، اقدام می کنند.