مرکز خدمات فنی و پشتیبانی پایانه های فروشگاهی بانک ملت در استان کرمان به صورت رسمی گشایش یافت.