مدیرکل سازمان بهزیستی استان خراسان شمالی از عملکرد مدیریت شعب بانک ملت در این استان قدردانی کرد.