طرح جدید بانک ملت با عنوان"طرح طلایی دانش آموزی" ویژه دانش آموزان مدارس مقاطع ابتدایی ، راهنمایی و دبیرستانی همچنین خردسالان کشور در بانک ملت اجرا می شود.