بر اساس اعلام شورای عالی انفورماتیک ، شرکت بهسازان ملت متعلق به بانک ملت در 7 رشته میان شرکت های انفورماتیک در کشور ، رتبه نخست را کسب کرد.