نخستین برندگان طرح طلایی دانش آموزی بانک ملت با حضور واحدهای ناظر ذیربط ، مشخص شدند.