بانک ملت با هدف افزایش سطح آگاهی های مشتریان از خدمات نوین بانکی و ایجاد انگیزه در آنان برای مطالعه در مورد این خدمات ، به برگزاری یک دوره مسابقه اینترنتی اقدام کرد.