بانک ملت به عنوان برترین ارایه کننده خدمات بانکداری الکترونیک در کشور طی سال 1387 شناخته و معرفی شد.