بانک ملت در راستای همکاری با سازمان ها و موسسات بزرگ ، پرداخت حقوق مستمری مددجویان تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان شوشتر را از طریق شعبه این شهرستان انجام می دهد.