مقاله کارمند مدیریت شعب بانک ملت در استان فارس به عنوان مقاله برتر همایش طرح تحول اقتصادی در این استان معرفی شد.